„СЪЮЗ НА ГРАЖДАНИТЕ – БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА НЕСЕБЪР”.

Управителен съвет:
1.Величка Демирева Нищелкова – председател
2.Марияна Костадинова Иванова – зам.председател
3.Стайка Христова Саюк – секретар
4.Жана Маринова Камалиева – член на УС
5.Радостина Стоянова Симеонова – член на УС
6.Николина Василева Димитрова – член на УС
7.Светла Костадинова Ростиславова- - член на УС

Сдружението осъществява дейност в обществена полза по смисъла на чл.2 от ЗЮЛНЦ.

Целите на сдружението са:
- да защитава интересите на гражданите на Несебърска община пред държавните органи и органите на местното самоуправление.
- Да защитава интересите на търговците, хората със свободни професии, малкия и средния бизнес.
- Сътрудничество с общината за популяризирането и като атракционна, туристическа дестинация с цел привличане на повече туристи.
- Сътрудничество с общината, насочено към подобряване на съществуващите детски площадки и центрове за работа с деца и създаване на нови такива.
- Развитие на дейността на децата, учениците и младите хора, приучване към спазване на общоприетите норми на поведение, правилата за движение по пътищата, опазване на околната среда и др.
- Да организира семинари, дискусии, конференции по актуални проблеми на града и общината с цел формиране на общи позиции за тяхното решаване.
- Да подпомага социално слабите и хора в неравностойно положение.
- Да организира гражданите за противодействие на всякакви форми на престъпност – битова,криминална, икономическа с цел натиск върху престъпния контингент в района.
- Създаване и подържане на контакти с национални и международни организации с цел популяризиране идеите на Европейската общност,запознаване на населението с правата и задълженията ни като граждани на Европа.
- Подобряване условията на живот в домовете за сираци, които са на територията на общината.

За постигане на целите си сдружението се стреми да:

1. Създаване на условия за развитие на социалното предприемачество, мотивиране и насърчаване на гражданите за участие в обществено-полезни дейности чрез личен труд и предоставяне на интелектуални и финансови ресурси в областта на социалното и здравно подпомагане и професионалната реализация, организиране на дарителски акции и популяризиране примера на дарителите.

2. Развитие на дейности, свързани с професионалното обучение и създаване на трудови навици и умения на деца и младежи.

3. Разработване и реализация на проекти и програми в областта на образованието, здравеопазването и социалното подпомагане; организиране на срещи, дискусии и други форуми по проблемите на нестопанския сектор.

4. Осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с фирми и други партньори за привличане на инвестиции и иницииране на други форми за подпомагане на образователни, социални, здравни и културни мероприятия.

5. Осъществяване на инициативи и начинания, свързани с народните традиции, обичаи и празници.

6. Влага собствени и привлечени средства и имущество в проекти и мероприятия в страната и чужбина във връзка с основните цели на Сдружението.

7. Да работи за създаване на неформални структури от творчески тип и мрежа от сътрудници и спомоществователи за осъществяване целите на сдружението.
От създаването на сдружението до сега сме преминали през много препятствия, но с гордост искам да съобщя, че целите, които си бяхме поставили за първите 5/пет/години са постигнати.

Една от поставените цели е построяването на православен храм „Св.Николай Чудотворец“ в комплекс „Черно море“. През тези години бе избрано църковно настоятелство на бъдещия храм с членове: иерей Димитър Иванов Илиев – председател,Янаки Стоянов Иванов, Христо Вангелов Христов, Андон Петров Баколов, Благой Вангелов Филипов, Светла Ростиславова Костадинова и Величка Демирева Нищелкова на които благодарим , че се отзоваха и изявиха желание да работят с нас. Сключен е договор между Община Несебър и църковното настоятелство за безвъзмездно отстъпване право на строеж върху общинска земя за построяването на храма. Изготвена е цялата проектна документация за храма безвъзмездно от архитект Ива Парушева от Бургас, Дечко Узонов, Лъчезар Лаков и др. Архитектурните проекти са одобрени от гл.архитект на община Несебър и е издадено Разрешение за строеж. Сключени са предварителни договори с ВиК и EVN-България. През месец декември 2011г. бе направена първата копка и осветена от Сливенския митрополит. Благодарение на спонсорството на „ДИН СТРОЙ“ ЕООД, представлявана от Костадин Георгиев Нищелков, който предостави бетона,кофража, други строителни материали и работните си бригади ,през месец юни стартира строителството на православен храм „Св.Николай Чудотворец“ в комплекс „Черно море“. Спонсори до момента са и „БИГЛА ГРУП“ ООД, което безвъзмездно предостави строителни машини, Лъчезар Лаков- геодезист, който безвъзмездно извърши всички необходими замервания и документи във връзка със започването на строителството. Благодарим и на Дияна Карагогова и Жулиета Горанова, които ни помогнаха с подготвянето и издаването на необходимите строителни документи и разрешения. Благодарим и на гражданите на Несебър, които отделиха от своите средства.

Предстои започване на строителството и на православен храм „Св.Кирил и Методи“ в гр.Несебър- нова част до Мелницата. Към момента е направена първа копка и осветено мястото от Сливенския митрополит. Избрано е църковно настоятелство със следните членове: иконом Петър Косев - председател, Цветанка Желязкова Георгиева, Румяна Манева Тодорова, Стоян Николов Ангелов, Красимир Петров Мавров, Йордан Димитров Динев и Костадин Георгиев Нищелков на които също благодарим за подкрепата и желанието да бъдат съпричастни и да помагат за изграждането на храма. Изготвен е ПУП, който след дълго чакане е одобрен от НПК-София. Предстои сключване на договор с община Несебър за безвъзмездно отстъпване на право на строеж, изготвяне на архитектурен проект.

БАНКОВА СМЕТКА
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД – СЛЪНЧЕВ БРЯГ
IBAN BG06RZBB91551002548799
BIC RZBBBGSF

Нашата надежда е чрез предоставяне на информация за това какво се случва и до какъв етап е строителството да привлечем още спонсори и хора които биха ни помогнали с каквато и да е помощ /не само парична/!

За контакт 0899976666