ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация- ЗДОИ.

В чл.2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация : " Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация,свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти."

Видовете обществена информация са :

ОФИЦИАЛНА:" Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на тяхните правомощия."- чл.10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: " Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации."- чл.11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на право на достъп до обществена информация са уредени в чл.7 от ЗДОИ:" Не се допускат ограничения на право на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със законa"

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юредическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България/чл.8 от ЗДОИ/.

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа в " Центъра за административно и информационно обслужване" на Община Несебър , офис №1, гише № 1 на адрес гр. Несебър, ул. "Еделвайс" № 10; на имейл contacts@nesebar.bg.
Заявленията могат да се подават и чрез интернет Платформа за достъп до обществена информация https://pitay.government.bg/PDoiExt/.
Информация за статуса на Вашето заявление за достъп до обществена информация може да получите на телефони: 0554/29371, 0554/29372 и имейли:
amilusheva@nesebar.bg

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ПО ЗДОИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА ИНФОРМАЦИЯ

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА

ДАННИ В ОТВОРЕН ФОРМАТ