КОМИСИЯ за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Несебър:

Ул. „Еделвайс” №10

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Тодорова

СЕКРЕТАР: Дарина Димитрова

Телефон: 0554/29367

ОРГАНИЗИРА и КООРДИНИРА социално-превантивната дейност на територията на района, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекция „Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;

РАЗГЛЕЖДА възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни с настоящ адрес на територията на района;

НАЛАГА възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1-10 и т. 12 от ЗБППМН и прави предложения до районния съд за налагане на възпитателни мерки „Настаняване в СПИ” и настаняване във ВУИ”;

НАЛАГА мерките по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите;

УЧАСТВА в заседанията по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат и прави предложения по чл. 31, ал. 4 от закона до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 17 от Закона за изпълнение на наказанията;

ПРИВЕЖДА в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от закона и осъществява контрол върху изпълнението им;

СЪДЕЙСТВА на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

СЛЕДИ отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове, и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;

УПРАЖНЯВА контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон, и при установяване на нарушения сезира компетентните органи;

ПОДПОМАГА родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;

УПРАЖНЯВА контрол върху намиращите се на територията на района детска педагогическа стая, социално-педагогически интернати, приюти, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;

ИЗУЧАВА състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетените в района и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;

ИЗПЪЛНЯВА мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН.

Консултативния кабинет е помощен орган на МКБППМН, съгласно чл.10 ал.2 от ЗБППМН., за организиране и провеждане на превантивна и корекционна дейност сред малолетните и непълнолетните, чрез извършване на индивидуална и групова консултативна дейност.

Кабинета за социална превенция предлага следните услуги:

1 Организира и провежда социално-превантивна дейност по отношение на малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и са насочени от Училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, инспектор при Детска педагогическа стая, Дирекция ,,Социално подпомагане”- Отдел ,,Закрила на детето” и МКБППМН.

2 Организира и провежда консултации във връзка с налагането на възпитателни мерки спрямо малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви и непълнолетни, извършили престъпления , освободени от наказателна отговорност по чл..61 от НК.

3 Провежда консултации във връзка с изпълнението на мерки по чл. 13, ал.1,т.3, и чл.15, ал.1,т.2 от Закона за БППМН.

4 Организира и провежда консултации, беседи и обучителни семинари за и с работещите по превенция на противообществените прояви.

5 Приема сигнали от родители и/или учители, провежда консултации с тях по отношение на дец, за които съществуват условия и предпоставки за извършване на противообществени прояви и престъпления.

Кои са клиенти на кабинета за социална превенция:

1 Малолетни и непълнолетни
_ за които съществуват условия и предпоставки за извършване на противообществени прояви или престъпления.
_ с наложена възпитателна мярка.
_ с прекратен престой в социално педагогически интернати , Възпитателни училищни интернати, приюти за безнадзорни деца,домове за временно настаняване, за които съществува необходимост от полагане на възпитателни грижи.

2 Родители/ или лицата ,които ги заместват/ на деца с противообществени прояви.

Кабинета за социална превенция предоставя консултации от специалисти-консултанти по проблемите на противообществените прояви и тяхната превенция, деца с проблеми в общуване, междуличностни взаимоотношения и адаптация в училищна среда.

При констатирана необходимост клиентите се насочват към подходящи специалисти, с каквито кабинета не разполага.

Дни за консултации: Всеки четвъртък от 15ч.-19ч.

За да ползвате услугите , предоставени от Кабинета и за повече информация е необходимо да се обадите на:
телефон: 0554/29367
e-mail:mkbppmn@nesebar.bg
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ са помощен орган на местната комисия и имат за задача да оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитаването на малолетните и непълнолетните.

За обществени възпитатели се определят лица с необходимата общообразователна подготовка и опит. Работата им се ръководи и контролира от МКБППМН.

Обществен възпитател се определя от местната комисия, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществени прояви на:

• непълнолетни, освободени от наказателна отговорност и ненастанени във възпитателно училище-интернат;

• непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода;

• непълнолетни, изтърпели наказание лишаване от свобода или освободени предсрочно;

• малолетни и непълнолетни, чийто престой във ВУИ и СПИ е прекратен;

• малолетни и непълнолетни, за които е приложена мярката по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН.

Местната комисия може да определи обществен възпитател и на други малолетни и непълнолетни, за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание.

Общественият възпитател:

ОКАЗВА на родителите или на лицата, които ги заместват, помощ във възпитанието на малолетните и непълнолетните;

СЪДЕЙСТВА за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетните и непълнолетните;

СЛЕДИ за поведението на малолетните и непълнолетните и полага грижи за правилното им насочване;

СИГНАЛИЗИРА компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на малолетния или непълнолетния;

ПОСТАВЯ за решаване социалните проблеми на малолетния или непълнолетния пред съответната дирекция „Социално подпомагане”;

ПРЕДСТАВЯ информация на съответната дирекция „Социално подпомагане” за решаване на социалните проблеми на малолетния или непълнолетния.

Общественият възпитател

има следните права:

ДА ПОСЕЩАВА малолетния или непълнолетния в неговото жилище, в училището или на местоработата му;

ДА ОБРЪЩА внимание на родителите или на лицата, които ги заместват, за неизпълнение на задълженията им;

ДА ИЗИСКВА необходимите сведения, свързани с възпитанието на малолетния или непълнолетния от родителите или лицата, които ги заместват и от учебните заведения;

ДА ПОСТАВЯ пред местната комисия въпроса за поведението на малолетните или непълнолетните, на родителите им или на лицата, които ги заместват, за прилагане на съответните мерки.НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО РЕГЛАМЕНТИРАТ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

• Конвенция за правата на детето;

• Правила на ООН относно минималните стандарти за осъществяване на правосъдие по отношение на ненавършили пълнолетие лица;

• Конституция на Република България;

• Семеен кодекс;

• Наказателен кодекс

• Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

• Закон за закрила на детето „ Закон за МВР

• Закон за народната просвета

• Закон за защита срещу домашното насилие;

• Закон за борба с трафика на хора.


За изпълнение на задачите си местната комисия работи съвместно с:

• Инспектор детска педагогическа стая при РПУ – Несебър.
• Отдел за закрила на детето при Дирекция „Социално подпомагане” - Поморие
• Органите на образованието, в т.ч. Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците;
• Централна комисия за БППМН;
• Районна и окръжна прокуратура;
• Обществени възпитатели;
• Консултативен кабинет за социална превенция към МКБППМН, община Несебър и при широкото съдействие на обществеността.

Председател на МКБППМН е Зам. кметът на общината

В комисията са включени:
• представители на районната администрация;
• представител на Дирекция „Социално подпомагане”;
• инспектор ДПС при Първо РПУ;
• педагози;
• психолог;
• юрист.